Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Month: June 2017

కాలం

By
|
On June 27, 2017

చ.   బలయుతుఁడైన వేళ నిజ బంధుడు తోడ్పడుఁగాని యాతడే బలముతోలంగెనేని తన పాలిట శత్రువదెట్లు పూర్ణుడై జ్వలనుడు కానఁ గాల్చుతఱి సబ్యముఁ జూపును వాయుదేవుఁడా బలియుడు సూక్ష్మదీపమగుపట్టున నార్పదె గాలి భాస్కరా ! బలవంతుడై వున్నరోజులలో...

అనేక శాస్త్రం బహువేదితవ్యం అల్పశ్చకాలో బహవశ్చ విఘ్నాః ॥ శాస్త్రాలెన్నో ఉన్నాయి, తెలియవలసినదెంతో ఉన్నది, కాలం చూద్దామా పరిమితం. అడ్దంకులా అనేకం. అల్పశ్చ కాలః । బహవో విద్యాః ॥ కాలమా తక్కువ, చదవ వలసినది (తెలుసుకోవలసింది) చాలా ఉన్నది....

యాచన

By
|
On June 23, 2017

శ్లో||   తృణాదపి లఘుస్తూల | స్తూలాదపి చ యాచక   వాయునా కిం ననీతో సౌ | మామ యం యాచేదతి గడ్డి పోచ కన్నాదూది తేలిక. దానికంటే తేలిక యాచకుడు. అయితే వాటిని లాగా వాయుదేవుడు...

హరేరామ హరేరామ రామరామ హరేహరే | హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణకృష్ణ హరేహరే || ఈ ‘మహామంత్రము’ షోడశాక్షరీ మంత్రము యొక్క నామమంత్రము. ఈ మహామంత్రము గూర్చి కృష్ణ యజుర్వేదంతర్గత ‘కలి సంతరణోపనిషత్’ వివరించబడినది. శ్రీ ఆనంద ఘన...

అతి దానా ర్బలి ర్బద్ధో హ్యతి మానాత్ సుయోధనః | వినష్ఠో రావణో లౌల్యాత్ అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ ॥ అతి దానానికి పాల్పడి బలిచక్రవర్తి అణగారి పోయాడు. అతిగా స్వాభిమానపడి (గర్వించి) సుయోధనుడు హతమారి పోయాడు. అతి లాలస వల్ల...

కం ॥  ఒరులేయవి  యోనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబున కగు, దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమ ధర్మ పథముల కెల్లన్ ॥ శ్రీ మదాంధ్ర మహా భారతం లో, శాంతి పర్వం లో భీష్ముడు ధర్మజునికి...

‘పరిచయం’ నాకు తెలిసి ఖడ్గమాలా పై వ్యాఖ్యా చేసిన మొదటి వ్యక్తి డా.ఆనందఘన అరిపిరాల విశ్వం, మొదటి ప్రచరణ వారి పుస్తకం ‘ఖడ్గమాలా దర్శనము – ఆనందఘన వ్యాఖ్య’. ఈ పుస్తకం నాకు లభించటము పూర్వజన్మ సుకృతంగా...

భారతము, మహాభారతము అని రెండుపేర్లు ఉన్నాయి పండిత లోకములో.  చాలామంది వాడుకలో భారతము-మహాభారతము ఒకటిగానే వ్యవహరిస్తారు.  కొందరు 18 పర్వాల కథను భారతమని, దానికి హరివంశము కూడా కలిపితే మహాభారతమని అంటారు. వ్యాసమహర్షి భారతేతిహాసాన్ని పంచమ వేదముగా...

భాషితము = మాట , చెప్పబడినది. సుభాషితము అనగా ‘మంచి మాట’. ‘మంచి’ ఎప్పుడు మంచే, కాలానుగుణంగా మార్పులు ఉండవు. ఆచార వ్యవహారాలనుబట్టి, తరానికి తరానికి నిరంతరం మార్పు జరుగు ఆలోచనా సరళిని బట్టి ఒకప్పటి మంచి ఇoకొకప్పడు  కానట్లు,...

శ్లో||   నీచాశ్రయో న కర్తవ్య: | కర్తవ్యో మహాదాశ్రయ: ఈశాశ్రయో మహానాగ: | పప్రుచ్చ గరుడం సుఖమ్ || జీవితంలో ఎవరినైనా ఆశ్రయించవలసి వస్తే నీచుల్ని(అల్పుల్ని)  గాక మహాత్ముల నాశ్రయించాలి. నీచుని ఆశ్రయిస్తే తనెంత గోప్పవడయినా...